PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Zasady koncertowania w kościołach

WSKAZANIA METROPOLITY KATOWICKIEGO ODNOŚNIE ORGANIZOWANIA KONCERTÓW W KOŚCIOŁACH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Coraz częściej różne środowiska zwracają się do proboszczów i rektorów kościołów z inicjatywą organizowania koncertów w kościołach.

Dzieje się tak z różnych powodów: trudności ze znalezieniem odpowiednich pomieszczeń, wymogi akustyki, względy estetyczne, zwyczaj wykonywania utworów muzycznych w środowisku, w którym one powstały, względy praktyczne, np. przy utworach organowych.

Wobec tych nowych wezwań jest rzeczą niezbędną, by ponownie odczytać dokumenty Kościoła dotyczące tych zagadnień, a więc Konstytucję o Liturgii Soboru Watykańskiego II, Instrukcję "Musicam Sacram" z 5.09.1967 roku, Instrukcję Kongregacji Kultu Bożego "Koncerty w kościołach" z 5.11.1987 r. (por. Wiadomości Diecezjalne 5/1988/ s. 151-156), a także Kodeks Prawa Kanonicznego.

Użytkowanie kościołów reguluje kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zaś władza kościelna ma prawo swobodnego wykonywania swoich uprawnień w miejscach świętych (por. kan.1213).

W oparciu o te wskazania Magisterium Kościoła, podaję wszystkim proboszczom i rektorom kościołów następujące zasady, co do organizowania koncertów w kościołach archidiecezji katowickiej:

1.
Koncerty w kościołach powinny, pod względem tematycznym, prezentować przede wszystkim muzykę religijną i należy przy tym uwzględniać specyfikę różnych okresów roku liturgicznego;

2. Proboszczowie lub rektorzy kościołów winni przedłożyć w określonym terminie pisemne podanie do Kurii Metropolitalnej podając datę, godzinę, a także szczegółowy program koncertu. W kościele mogą być wykonywane tylko utwory religijne;

3. Zezwolenie na organizowanie koncertów w kościołach dotyczy jednego koncertu i wyklucza się możliwość objęcia jednym zezwoleniem większej ilości imprez;

4. Nie ma potrzeby zwracania się z prośbą o zezwolenie na koncerty organowe oraz koncerty kolęd, które należy połączyć z czytaniem Pisma św. i modlitwą, nadając im charakter nabożeństwa;

5. Wstęp do kościoła na koncert winien być całkowicie wolny i bezpłatny. Ewentualna kolekta na cele społeczne czy charytatywne może być zorganizowana tylko za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej;

6. Strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów, winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła;

7. Najświętszy Sakrament winien być przechowywany, w miarę możliwości, w przyległej kaplicy lub w innym bezpiecznym miejscu i stosownie przyozdobiony (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 938 §4);

8. Muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, ambonę i miejsce przewodniczenia celebransa;

9. Prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy;

10. Zasadniczym miejscem koncertów muzyki religijnej pozostają sale parafialne.

11.
Organizatorzy koncertu winni zobowiązać się na piśmie do odpowiedzialności cywilnej, pokrycia kosztów, uporządkowania budynku i naprawienia ewentualnych szkód, a także zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w porozumieniu ze strażą pożarną i służbami medycznymi.

Kościół zawsze wykazywał zainteresowanie dla sztuki muzycznej. Skarbiec muzyki sakralnej nadal pozostaje świadectwem wkładu wiary chrześcijańskiej do rozwoju ludzkiej kultury.

Stwarzanie w kościołach atmosfery piękna i medytacji ma ułatwić nie tylko właściwy odbiór muzyki sakralnej, ale także sprzyjać otwarciu się na wartości duchowe osób pozostających z dala od Kościoła.

Do twórców i wykonawców zwracam się z apelem, by oddali swoje talenty na służbę prawdzie Bożej. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie popaść w beznadziejność. Piękno, podobnie jak prawda, wlewa radość w serca ludzi (por. Orędzie Soboru Watykańskiego II do artystów).

Szczęść Boże!

Katowice, 25.01.1995 r.
VA 1-6064/95

+ Damian Zimoń
Arcybiskup
Metropolita Katowicki